Pedagogische bekwaamheid

De leraar lichamelijke opvoeding is pedagogisch bekwaam als hij op een ontwikkelingsgerichte werkwijze een sociaal-emotioneel veilig, ondersteunend en stimulerend en daarmee motiverend leerklimaat voor zijn leerlingen kan realiseren. Hij volgt de ontwikkeling van zijn leerlingen en stemt daarop zijn handelen af. Hij draagt bij aan de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van zijn leerlingen.

Hij kan zijn pedagogisch handelen afstemmen met zijn collega ́s en met andere professionals die voor de ontwikkeling van de leerling verantwoordelijk zijn. De leraar lichamelijke opvoeding draagt bij aan burgerschapsvorming en de ontwikkeling van de leerlingen tot zelfstandige en verantwoordelijke volwassenen. Hij baseert zijn handelen op actuele (theoretische en wetenschappelijke) pedagogische kennis, inzichten en stromingen.

Concretisering pedagogische bekwaamheid

De leraar lichamelijke opvoeding:

  • draagt zorg voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat waarin sprake is van zorg, vertrouwen, veiligheid, samenwerking en respect, en waarbij ruimte is voor exploratie;
  • schept duidelijkheid en structuur door doelen en verwachtingen uit te spreken en daar consequent en consistent in te handelen;
  • communiceert op een open en respectvolle manier met zijn leerlingen;
  • ondersteunt, stimuleert, enthousiasmeert en motiveert zijn leerlingen tijdens het onderwijsleerproces;
  • observeert en draagt op een positieve manier bij aan groepsprocessen en de sociaal-emotionele, affectieve en morele ontwikkeling van zijn leerlingen;
  • signaleert en speelt in op talenten en (on) mogelijkheden in de ontwikkeling;
  • zoekt naar oplossingen bij problemen in het gedrag van leerlingen;
  • herkent culturele, seksuele en levensbeschouwelijke diversiteit en doet daar recht aan;
  • gaat integer om met lichamelijkheid en identiteit van de leerlingen;
  • stemt zijn pedagogisch handelen af met ouders en anderen die vanuit hun professionele verantwoordelijkheid bij de leerlingen betrokken zijn.
Made with Happiness by Home of Happy Brands | Mede mogelijk gemaakt door het Jan Luiting Fonds