Brede professionele basis

0%

Vakinhoudelijk bekwaam

0%

Vakdidactisch bekwaam

0%

Pedagogisch bekwaam

0%

Stelling

Ik ben me bewust van mijn voorbeeldfunctie in de school en handel hier naar;

1%

Stelling 2

Ik prioriteer, plan en organiseer mijn werk en tijd efficiënt, en kom mijn afspraken na;

1%

Stelling 3

Ik heb een onderzoekende en innovatieve houding en werk resultaat- en ontwikkelingsgericht;

1%

Stelling 4

Ik volg de (inter)nationale ontwikkelingen binnen mijn vakgebied en kan de leerinhoud van het vak op grond daarvan bepalen;

1%

Stelling 5

Ik leg de relatie van onderwijsinhouden met de landelijke kerndoelen en eindtermen van het vak;

1%

Stelling 6

Ik verantwoord mijn onderwijsinhoud vanuit actuele theoretische en wetenschappelijke kennis en inzichten;

1%

Stelling 7

Ik ontwerp het vakwerkplan en daarbinnen passende leerlijnen;

1%

Stelling 8

Ik ontwerp buitenschoolse en vakoverstijgende beweeg- en sportactiviteiten;

1%

Stelling 9

Ik ontwerp samenhangende lessen(series): analyseer de beginsituatie, formuleer leerdoelen, kies leerinhouden, didactische werk- en organisatievormen en bijpassende evaluatieactiviteiten;

1%

Stelling 10

Ik draag zorg voor een ontwikkelingsgericht leerklimaat waarin sprake is van zorg, vertrouwen, veiligheid, samenwerking en respect, en waarbij ruimte is voor exploratie;

1%

Stelling 11

Ik schep duidelijkheid en structuur door doelen en verwachtingen uit te spreken en daar consequent en consistent in te handelen;

1%

Stelling 12

Ik communiceer op een open en respectvolle manier met leerlingen;

1%